^Back To Top
baner

Licznik Odwiedzających

9812152
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3782
2387
6169
9768252
82385
68545
9812152

Your IP: 44.201.72.250
Server Time: 2023-09-25 16:44:37

Galeria

Procedura stopniowego stacjonarnego funkcjonowania

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzenia zakażenia na terenie Zespołu Szkół w Kowalu: kliknij, aby pobrać

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół w Kowalu od 1 września 2020 r.kliknij, aby pobrać

 

Procedura stopniowego stacjonarnego funkcjonowania

Zespołu Szkół w Kowalu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID - 19

 • 18 maja 2020r organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia
 • 18 maja 2020r organizacja zajęć praktycznych dla słuchaczy Szkoły Policealnej
 • 25 maja 2020r organizacja konsultacji dla absolwentów klas maturalnych
 • 1 czerwca 2020r organizacja konsultacji dla uczniów/słuchaczy pozostałych klas

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS , MZ i MEN z dnia 15maja 2020 r. dla szkół.

 1. Zasady ogólne, które w czasie epidemii COVID-19 będą regulowały pracę szkoły:
 2. Pracę w szkole regulują następujące procedury:

1. Jedna grupa uczniów/słuchaczy będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwie osoby. Do grupy (w miarę możliwości) będzie przyporządkowany jeden nauczyciel na dzień.

2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jednego ucznia/słuchacza i każdego nauczyciela.

Według GIS, do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

3. Grupy uczniów/słuchaczy nie będą stykać się ze sobą.

4. W sali, w której przebywać będą uczniowie/słuchacze, nie może być przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, a wykorzystywane przybory i sprzęty będą dezynfekowane.

5. Uczniowie/słuchacze nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.

6. Osoby odbierające niepełnoletnich uczniów nie powinny podchodzić do osób przebywających w szkole bliżej niż na 2 m. Obowiązuje zasada odbioru uczniów z przed szkoły.

7. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie/słuchacze zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno uczniowi/słuchaczowi przyjść do placówki.

8. Osoby trzecie (po ustaleniu możliwości pobytu z dyrekcją placówki) powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

9. Temperaturę ciała uczniów/słuchaczy/nauczycieli będzie mierzył pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora (w tym celu zakupiono termometr bezdotykowy)

10. Szkoła musi posiadać możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami uczniów niepełnoletnich, do czego rodzice zostaną zobowiązani przez podpisanie oświadczenia. Rodzice muszą wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

11. Chorego ucznia/słuchacza należy natychmiast odizolować w odrębnym pomieszczeniu (przez upoważnioną przez dyrektora osobę - nauczyciela) lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów/osobę bliską wskazaną przez słuchacza, aby je odebrali.

12. Uczniowie/słuchacze będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a klamki furtek powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. GIS przestrzega przed wyjściami grup na zewnątrz, np. na spacer do parku, dlatego na czas zaostrzonego rygoru dyrektor zabrania spacerów.

13. GIS rekomenduje odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni, dlatego w szkole tuż przed wejściem do budynku będzie znajdował się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby. Obsługa jest zobowiązana dopilnować, by każdy uczeń/słuchacz/nauczyciel/rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

14. Sanepid jednocześnie zaznacza, aby przypominać uczniom/słuchaczom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, po powrocie z boiska czy po skorzystaniu z toalety, dlatego nauczyciele będą zobowiązani do utrwalania powyższych czynności.

15. Sanepid rekomenduje też monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Wskazuje, że przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie/słuchacze/nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Za prawidłowość przeprowadzanych działań higieniczno-dezynfekcyjnych w placówce odpowiadają pracownicy obsługi , a nauczyciele podczas zajęć, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem tych zadań będzie pełnić dyrektor.

16. Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice na usta i nos,

17. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

18. Pracownicy obsługi szkoły muszą zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

19. Sanepid wydał też wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wśród personelu placówki. Jednocześnie podkreślił, że do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W pracę z uczniami/słuchaczami powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych.

22. Szkoła będzie posiadała pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych oraz przygotowała procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

23. Dyrektor placówki zobowiązuje wszystkich pracowników uczniów/słuchaczy oraz rodziców/opiekunów prawnych do bezwzględnego przestrzegania zasad i odpowiednich procedur, wprowadzonych od dnia 18 maja 2020 do odwołania. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie pełnoletni/słuchacze i pracownicy szkoły podpisują zobowiązanie, dotyczące osobistego zobowiązania przestrzegania procedur (załącznik 4 i 8).

 • Procedura odbierania uczniów
 • Procedura kryzysowej organizacji pracy placówki w czasie zagrożenia COVID-19
 • Procedura dezynfekcji bieżącej i końcowej
 • Procedura postępowania na wypadek zachorowania ucznia/słuchacza
 • Procedura postepowania na wypadek zachorowania pracownika
 • Procedura korzystania z istniejącego na terenie szkoły boiska szkolnego.

Procedura przyprowadzania i odbioru ucznia ze szkoły.
1. Rodzice/ opiekunowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, wynoszący minimum 2 m, do szkoły wpuszczani będą tylko uczniowie , opiekunowie pozostają przed szkołą.

2. Do szkoły mogą uczęszczać wyłączenie uczniowie/słuchacze zdrowi, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno uczniowi/słuchaczowi przychodzić do szkoły.

4. Zabrania się korzystania z szafek ucznia/słuchacza na korytarzu.

5. Wyznaczony pracownik szkoły przejmie ucznia/słuchacza w holu oraz odprowadzi go do grupy.

6. W razie potrzeby rodzic odbiera ucznia niepełnoletniego w wyznaczonym miejscu tj. przed szkołą.

Procedura kryzysowej organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia COVID-19

1. Szkoła pełni funkcję dydaktyczną według harmonogramu ustalanego na każdy tydzień indywidualnie po ustaleniu konsultacji z nauczycielem i .Dziecko powinno przebywać w szkole w zadeklarowanych godzinach zgodnie z oświadczeniem rodziców.

2. Uczeń/słuchacz nie może zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.

3. W placówce zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym trzeba odizolować osobę w przypadku zauważonych objawów chorobowych.

4. Nauczyciele prowadzący konsultacje będą przydzieleni do jednej grupy dziennie.

5. Wszyscy pracownicy szkoły zostają wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

6. Po zakończonej pracy wszystkie pomieszczenia (sala, toalety, hol, korytarz)  są dezynfekowane przez pracownika obsługi szkoły.


Procedura postępowania na wypadek zachorowania ucznia/słuchacza

 1. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie pełnoletni/ słuchacze są zobowiązani do podpisania zgody na mierzenie temperatury, rodzice do podania niezawodnego kontaktu ze sobą i natychmiastowego reagowania na wezwanie szkoły w przypadku zachorowania dziecka, podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową (COVID-19), zgodę na odizolowanie dziecka w przypadku zachorowania.
 2. Przy wejściu do szkoły uczeń/słuchacz ma mierzoną temperaturę ciała. Jeżeli temperatura jest podniesiona (powyżej 37 stopni C) rodzice/opiekunowie prawni /uczniowie pełnoletni/słuchacze proszeni są o konsultację lekarską. Uczeń/słuchacz nie może pozostać w szkole.
 3. Jeśli podczas dnia pracy nauczyciele zauważą u ucznia/słuchacza niepokojące objawy mierzą mu powtórnie temperaturę.
 4. Chory uczeń niepełnoletni oczekuje na przyjście rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika szkoły.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni odbierają ucznia w trybie pilnym, konsultują się z lekarzem i informują placówkę o stanie zdrowia ucznia. Uczeń pełnoletni/słuchacz informuje o swoim stanie zdrowia po konsultacji lekarskiej.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 organ prowadzący lub dyrektor natychmiast informują stosowne służby (Stacja Sanepid we Włocławku) i postępują zgodnie z ich wskazówkami.
 7. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie zdrowe osoby. Na życzenie pracownika upoważniona osoba dokona pomiaru temperatury ciała.
 8. W dniu wejścia w życie procedur pracownicy wypełniają ankietę, dotyczącą stanu zdrowia. ( załącznik nr 7).
 9. Pracownik, który poczuje się źle natychmiast informuje dyrektora szkoły.
 10. Pracownik w trybie pilnym zgłasza się do lekarza i w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 natychmiast powiadamia pracodawcę.
 11. Pracodawca zgłasza informację do Stacji Sanepidu i postępuje zgodnie z instrukcjami służb.
  1. Zgody Rodziców, konieczne do opieki nad przejęciem opieki.

Procedura postępowania na wypadek zachorowania pracownika

Procedura dezynfekcji bieżącej i końcowej

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA

1. Przy drzwiach od wewnętrznej strony szkoły umieszczony jest płyn dezynfekujący, z którego korzysta każdy, kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją , po czym nakłada swoje jednorazowe rękawiczki i obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos.

2. Wewnątrz budynku uczniowie/słuchacze i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa.

3. Nauczyciele regularnie myją ręce mydłem i dopilnowują, żeby uczniowie/słuchacze też to czynili.

4. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują płynem stoły, krzesła, blaty, używane przez uczniów/słuchaczy pomoce oraz sprzęty.

5. Nauczyciel lub dyrektor będą monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet.

6. Do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych.

7. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, przyłbice .

8. W placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

9. Uczniowie/słuchacze nie przynoszą do placówki żadnych zbędnych rzeczy z domu.

10. Po zakończonym pobycie ucznia/słuchacza w szkole pracownik obsługi dokładnie dezynfekuje wszystkie powierzchnie w sali i toalecie, korytarz i wejście do placówki.

 

Oświadczenia - kliknij, aby pobrać

 

/home/zskowal/public_html/archiwum-do-2021